Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 1 ‘ 2017 (Болезни пожилого и старческого возраста)

Хвороби літнього і старечого віку

6-9 стр. Людмила Сухарєва: «Людині похилого віку важливо знати, що вона не є тягарем для оточення»

Резюме: Психолог Інституту психічного здоров’я Українського католицького університету, національний координатор по роботі з неповносправними людьми з особливими потребами Міжнародного благодійного фонду «Карітас України» Людмила Сухарєва розповіла про психологічні особливості людей похилого віку, причини їх психологічного неблагополуччя, а також дала рекомендації по роботі та спілкуванню з такими людьми. Ключові слова: люди похилого віку, психічне здоров’я, психічні розлади, старість. [. . . ]
10-11 стр. Актуальні питання геронтології
Ю.А. Крамар, ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві
Резюме: У статті наведено принципи сучасного менеджменту осіб з деменцією та особливості їх лікування. Розглянуто роль антитромботичної та антиагрегантної терапії при когнітивних розладах, а також особливості прийому препаратів при таких методах лікування. Ключові слова: деменція, когнітивні розлади, хвороба Альцгеймера, ацетилсаліцилова кислота. [. . . ]
12-16 стр. Оцінка ефективності та безпечності використання прегабаліну у літніх пацієнтів з нейропатичним болем

Резюме: Стаття містить аналіз використання прегабаліну в лікуванні нейропатичного болю у пацієнтів похилого віку. За результатами дослідження з’ясовано, що прегабалін знижує інтенсивність больового синдрому та зменшує вираженість порушень сну у пацієнтів з нейропатичним болем, старших за 65 років. Частота побічних явищ не була пов’язана з віком пацієнтів та типом нейропатичного болю, але залежала від дози препарату. Ключові слова: прегабалін, нейропатичний біль, анальгетик, порушення сну, периферична нейропатія, постгерпетична невралгія. [. . . ]
18-23 стр. Общие принципы лечения хронической боли у пожилых пациентов
А.Е. Дубенко, ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», г. Харьков, В.И. Коростий, Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Резюме: Не менее 20% лиц старше 60 лет страдают хронической болью, а в возрасте старше 75 лет это состояние отмечается более чем у половины мужчин и почти у 90% женщин. Преодоление данной проблемы, если болевой синдром не вызван онкологией, можно решить с помощью правильной экспертной диагностики болевого синдрома с учетом физиологических, психологических и социальных особенностей людей пожилого и старческого возраста. Ключові слова: хроническая боль, депрессия, тревожность, нейропатическая боль, психотропные препараты. [. . . ]
24-26 стр. Лікування депресії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Резюме: Проаналізовано негативний вплив депресії при ІХС, труднощі скринінгу та діагностики таких пацієнтів, а також особливості медикаментозного (з прийомом антидепресантів) та немедикаментозного лікування пацієнтів з депресією та супутньою ішемічною хворобою серця. Ключові слова: депресія, ішемічна хвороба серця, серцево-судинні захворювання, СІЗЗС, антидепресанти. [. . . ]
28-29 стр. Вплив ніцерголіну на гемодинаміку у пацієнтів, що перенесли ішемічний інсульт

Резюме: У статті розглядається дія ніцерголіну в реабілітації пацієнтів після інсульту. Згідно з висновками багатьох дослідників, представлених в огляді, доведено, що прийом ніцерголіну у пацієнтів, які перенесли ішемічний атеротромботичний інсульт, покращує суб’єктивний стан пацієнтів і зменшує вираженість неврологічних порушень. Ключові слова: ішемічний інсульт, ніцерголін, неврологія, цереброваскулярні захворювання, рухові функції, мозковий кровообіг. [. . . ]
30-32 стр. Оптимизация нейротрофической терапии когнитивных нарушений

Резюме: Проанализирована эффективность действия Церебролизина при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Представлены также результаты приема препарата при сопутствующей когнитивным нарушениям депрессии. Исследование продемонстрировало, что применение Церебролизина позитивно влияет на редукцию когнитивного компонента депрессивных нарушений, повышение качества жизни и уровень функционирования больных, их активность и работоспособность. Ключові слова: когнитивные нарушения, болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, церебролизин, депрессия. [. . . ]
34-39 стр. Попередження інсульту: акценти на статинотерапію
В.А. Гриб, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ; М.Ю. Дельва, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава; Н.В. Романюк, Ланчинська міська лікарня, смт. Ланчин
Резюме: Основною стратегією щодо зниження захворюваності та смертності від інсульту є чітка організація його профілактики. Наведено сучасні дані клінічних досліджень щодо статинотерапії, найбільш поширені побічні явища та докази безпечності, ефективності і плейотропних властивостей статинотерапії. Ключові слова: інсульт, статинотерапія, серцево-судинні захворювання, атеросклероз, серцева недостатність. [. . . ]
40-42 стр. Ефективність цитиколіну при когнітивних порушеннях

Резюме: У статті представлено результати клінічних та експериментальних досліджень, згідно з якими прийом цитиколіну може покращити функціональний і неврологічний стан пацієнта з церебральною патологією і сприяти відновленню когнітивних функцій. Крім цього, цитиколін має хороший профіль безпеки та добре переноситься хворими. Ключові слова: цитиколін, когнітивні порушення, нейропротектор, хвороба Паркінсона, ішемічний інсульт, деменція. [. . . ]
44-47 стр. Леводопа-резистентність: феномен чи епіфеномен?
С.П. Московко, Г.С. Московко, Г.С. Руденко, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця; О.О. Кріпчак, М.О. Кирильчук, Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів
Резюме: У статті розглядається таке поняття, як псевдорезистентність до леводопи. Вказане поняття наголошує на відмінній реакції на лікування різних ознак та симптомів хвороби, що добре відоме широкому загалу лікарів. У роботі викладено систематичний огляд причин та механізмів цього явища для кращого розуміння стратегії лікування пацієнтів. Ключові слова: леводопа, хвороба Паркінсона, псевдорезистентність, паркінсонізм. [. . . ]
48-50 стр. Терапевтичне застосування ніцерголіну у хворих похилого віку

Резюме: Дані численних досліджень вказують на ефективність ніцерголіну при деменції будь-якого генезу. Наведено побічні реакції при застосуванні ніцерголіну, а також особливості прийому препарату при ішемічному інсульті. Ключові слова: ніцерголін, деменція, ішемічний інсульт, когнітивні функції, мозковий кровообіг. [. . . ]
52-57 стр. Керівництво з лікування синдрому неспокійних ніг у дорослих

Резюме: У статті розглянуто методи терапії при ідіопатичному синдромі неспокійних ніг з рекомендаціями та рівнями доказовості. Проаналізована дія лікарських препаратів в лікуванні СНН та особливості лікування вторинних форм синдрому неспокійних ніг. Ключові слова: синдром неспокійних ніг, рухи кінцівок, Ропінірол, Праміпексол, Леводопа, Прегабалін. [. . . ]
58-59 стр. Лікування афективних і тривожних розладів у осіб похилого віку

Резюме: Представлено особливості етіології та лікування депресивних розладів у людей похилого віку, принципи вибору медикаментозної терапії та доз препаратів при поведінкових розладах. Ключові слова: афективний розлад, тривога, депресія, антидепресанти, поведінкові розлади, кломіпрамін. [. . . ]
60-62 стр. Возможности оптимизации терапии инсульта с помощью биорегуляционного подхода
С.В. Попович, И.В. Яцык, ООО «Украинская академия биологической медицины», г. Киев
Резюме: В статье рассмотрены преимущества биорегуляционного подхода в лечении ишемического инсульта, основные характеристики биорегуляционных препаратов и обзор клинических исследований по применению и особенностям действия основных КБП. Ключові слова: инсульт, биорегуляционные препараты, Церебрум композитум Н, Эскулюс композитум, Ангио-Инъель, Траумель С, Коэнзим композитум. [. . . ]