Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 2 (76) ‘ 2016

Інформація

54-57 стр. Місце епілепсій у структурі психічних та нервових хвороб серед населення України в 2014 році

Резюме: У дослідженні розглянуто епідеміологічні, вікові та географічні аспекти розповсюдженості епілепсій серед населення України в 2014 р. Підвищеним рівнем захворюваності й розповсюдженості епілепсій виокремлюються Львівська, Житомирська, Закарпатська й Волинська області. Показано, що такі розбіжності між розповсюдженістю епілепсії в різних регіонах зумовлені не біологічно-природними чинниками, а особливостями діагностичного процесу та процесу надання діагностичної й медичної допомоги населенню. Ключові слова: епілепсія, неврологія, Україна, діагностика епілепсії, психічні порушення. [. . . ]

Актуальне інтерв'ю

6-9 стр. Юрій Гріненко: «Наша головна мета – створити заклад з комплексним безперервним підходом до процесу реабілітації»

Резюме: Директор Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни Юрій Гриненко відповів на найбільш важливі питання з приводу діяльності центру та реабілітації військовослужбовців. Зокрема, він розповів про історію створення центру, про те, хто має право там лікуватись і що для цього потрібно, з якими проблемами стикається центр та які перспективи має на майбутнє. Ключові слова: реабілітація, АТО, військовослужбовці, медична допомога. [. . . ]

Клінічні дослідження

34-38 стр. Риск сердечно-сосудистых событий у пациентов, принимающих целекоксиб

Резюме: В статье представлен анализ исследований распространенных сердечно-сосудистых осложнений и возможных рисков при приеме нестероидных противовоспалительных препаратов, а именно целекоксиба. В результате анализа не было выявлено разницы в частоте возникновения кардоваскулярных осложнений у пациентов после приема целекоксиба, по сравнению с пациентами, принимающими неселективные НПВП или плацебо длительностью до одного года. Ключові слова: целекоксиб, нестероиды, сердечно-сосудистые заболевания, кардиоваскулярные осложнения, плацебо. [. . . ]
40-42 стр. Психосоматичні аспекти фібриляції передсердь

Резюме: На сьогодні вплив психосоціальних факторів ризику на перебіг фібриляції передсердь залишається не до кінця вивченим.У зв’язку з цим актуальним є вивчення взаємозв’язків між депресією, тривогою і ФП. У статті зазначено результати дослідження розвитку депресії та тривожних станів серед хворих з ФП та показано найпоширеніші взаємозв’язки між цими станами. Ключові слова: серцево-судинні захворювання, фібриляція передсердь, депресія, психосоматика. [. . . ]
43-44 стр. Эффективность и переносимость леветирацетама в лечении эпилепсии у детей

Резюме: Статья содержит ретроспективную оценку эффективности леветирацетама при различных типах эпилепсии у детей и его возможных побочных эффектов. В анализ были включены дети, страдающие эпилепсией, которые принимали леветирацетам с 2005 по 2010 г. в качестве дополнительной терапии. В итоге, леветирацетам проявил себя как эффективный препарат для лечения эпилепсии в детском возрасте, особенно при тонико-клонческом типе судорог. Ключові слова: эпилепсия, леветирацетам, неврология, противоэпилептические препараты. [. . . ]
46-52 стр. Применение прегабалина при генерализованном тревожном расстройстве у взрослых

Резюме: В современной терапии генерализованного тревожного расстройства в последнее время достаточно широко используется прегабалин, который продемонстрировал эффективность в 8 опубликованных исследованиях лечения ГТР. Этот препарат безопасен, нежелательные явления возникают не часто и являются незначительными. Фармакокинетический профиль прегабалина позволяет использовать его в комбинации с другими препаратами и при сопутствующих заболеваниях. Ключові слова: прегабалин, генерализованное тревожное расстройство, психические расстройства. [. . . ]

Огляд

12-14 стр. Сравнительная характеристика габапентина и прегабалина

Резюме: Поскольку прегабалин и габапентин довольно часто рекомендуются для лечения нейропатической боли, сравнение их действия и схем лечения является необходимым для клиницистов. В данном обзоре представлены фармакокинетические и фармакологические свойства и отличия между прегабалином и габапентином, а также наиболее эффективные схемы их применения. Ключові слова: нейропатическая боль, габапентин, прегабалин, нейропатия. [. . . ]
15-16 стр. Новое в эпилептологии

Резюме: Продолжение обзора статьи «Эпилепсия, судороги, физические нагрузки и спорт: сообщение Международной противоэпилептической лиги» детализирует рекомендации тех или иных физических упражнений пациентам, страдающим эпилепсией. Благодаря статье «Эпилептические ауры: феноменология и нейрофизиология» рассмотрено также понятие ауры в эпилептологии. Ключові слова: эпилептология, эпилепсия, спорт, физические упражнения, аура. [. . . ]
17-20 стр. Венлафаксин XR в купировании болевого синдрома при депрессии

Резюме: В статье рассмотрена взаимосвязь и нейробиологические механизмы коморбидности хронической боли и депрессии, а также роль антидепрессантов в лечении болевого синдрома при депрессии. В частности антидепрессант Венлафаксин XR показал себя как эффективный и безопасный вариант терапии для пациентов, страдающих БДР. Ключові слова: венлафаксин XR, болевой синдром, депрессия, психиатрия, БДР. [. . . ]

Погляд на проблему

10-11 стр. Границы профессиональной компетенции детского психиатра в Украине

Резюме: В статье обозначены трудности, с которыми сталкивается детский психиатр в своей трудовой деятельности. Заострено внимание на нескольких аспектах деятельности детского психиатра в Украине, когда неопределённость границ профессиональной деятельности чревата нарушением в сфере прав детей, что, рано или поздно, может повлечь за собой юридическую ответственность. Ключові слова: психиатрия, детский психиатр, психолого-медико-педагогическая комиссия. [. . . ]

Практика

21-24 стр. Радикулопатії та безсимптомні грижі хребта: диференційна діагностика і лікування

Резюме: У статті представлені синдроми при захворюванні спини, особливості та стратегії їх діагностування. Зазначені також принципи та схеми лікування нейропатичного болю, з урахуванням побічних ефектів та коморбідної патології пацієнтів. Ключові слова: біль у спині, нейропатичний біль, грижа, БНС. [. . . ]
25-29 стр. Психосоціальна реабілітація: проблеми і шляхи вирішення

Резюме: Загострення суспільно-економічної кризи в Україні провокує збільшення психічних розладів та психологічних проблем серед мирного населення й учасників АТО. Тому окреслення напрямів міждисциплінарної допомоги населенню, плану роботи з постраждалими людьми є важливим у зменшенні симптомів травматичного реагування, збільшенні ресоціалізації та покращенні якості їх життя. Ключові слова: реабілітація, АТО, військовослужбовці, психологічні проблеми, психічні розлади. [. . . ]
30-32 стр. Остеохондроз: патогенетические биорегуляционные возможности применения Дискус композитум

Резюме: Дискус композитум является базовым КБП для патогенетической биорегуляционной терапии остеохондроза. В результате анализа оценки действия препарата, показано, что он воздействует на основной субстрат остеохондроза, способствуя улучшению эластических свойств и гидрофильности межпозвоночных дисков, не вызывая побочных эффектов. Ключові слова: остеохондроз, дегенеративно-дистрофические заболевания, Дискус композитум, комплексные биорегуляционные препараты. [. . . ]

Цікаво

58-62 стр. Дерево надежды стоит прямо. Медицинская история Фриды Кало

Резюме: Фрида Кало имела поражающую медицинскую историю. Учитывая обширный анамнез болезни художницы, остается открытым вопрос о роли психосоматических и соматопсихических факторов в ее патогенезе. На данный момент существуют гипотезы о наличии у Фриды таких заболеваний как фибромиалгия и синдром Мюнхгаузена, которые могли отобразиться и на физическом здоровье художницы. Ключові слова: Фрида Кало, живопись, Мексика, художница, синдром Мюнхгаузена, соматические заболевания, психосоматика, фибромиалгия. [. . . ]