Журнал «Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря» № 2 (59) ‘ 2016

Медицина невідкладних станів

5-10 стр. Диагностика и неотложная помощь при артериальной гипертензии и ее осложнениях
И.С. Зозуля, Т.И. Ганджа, А.О. Супрун, Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
По данным ряда эпидемиологических исследований, одним из основных направлений в решении проблемы снижения сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности является эффективный контроль артериальной гипертензии (АГ). Артериальной гипертензией страдает около 30-40% взрослого населения в мире. До 50-летнего возраста заболевание чаще встречается у мужчин, после 50 лет – чаще наблюдается у женщин. АГ называют «безмолвным убийцей», так как часто, не сопровождаясь клинической симптоматикой, она приводит к повреждению жизненно важных органов и таким грозным осложнениям, как инсульт, инфаркт, почечная недостаточность, что значительно ухудшает качество жизни, инвалидизирует пациентов, влияет на продолжительность жизни и нередко приводит к преждевременной сердечно-сосудистой смерти. [ . . . ]
19-25 стр. Гострі респіраторні інфекції, в тому числі грип

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 січня 2014 р. № 34. Протокол призначений для лікарів медицини невідкладних станів, лікарів бригад екстреної медичної допомоги. [ . . . ]
26-34 стр. Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 січня 2014 року № 34. Протокол призначений для лікарів бригади швидкої медичної допомоги, лікарів медицини невідкладних станів. [ . . . ]
35-39 стр. Носова кровотеча

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 січня 2014 р. № 34. Протокол призначений насамперед для лікарів та фельдшерів з медицини невідкладних станів, також може бути використаний лікарями та середнім медичним персоналом незалежно від спеціалізації та посади. [ . . . ]

Інфузіологія

11-14 стр. Багатоатомні спирти
С.М. Недашківський, Д.О. Дзюба, О.А. Галушко, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Ми продовжуємо публікацію серії матеріалів, об’єднаних тематикою «Академія інфузійної терапії». Як і в попередніх випусках «Академії…», перший матеріал присвячений розгляду теоретичних проблем інфузійної терапії, а другий – практичним можливостям застосування цього методу лікування при окремих патологічних станах. У цьому випуску ми продовжуємо розмову про можливості використання багатоатомних спиртів, зокрема препаратів на основі ксилітолу, а в «практичному» розділі розглянемо питання інтенсивної терапії при кишкових інфекціях. [ . . . ]
15-18 стр. Гострі кишкові інфекції: сучасні методи інтенсивної терапії
О.А. Голубовська, О.А. Галушко, 1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Гострі кишкові інфекції (ГКІ) – це група інфекційних захворювань різної етіології (вірусної, бактеріальної, паразитарної, грибкової) з фекально оральним механізмом передачі та переважним ураженням шлунково-кишкового тракту. ГКІ розділяють на секреторні та інвазивні. Секреторні діареї викликаються переважно вірусами і деякими бактеріями, що виділяють ентеротоксин (наприклад, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Norfolkvirus, Coronavirus, Reovirus, Calicivirus, Vibriocholerae; Escherichiacoli, Сryptosporidium, Microsporidia і т. д.). Інвазивні діареї спричинюються Salmonella, Shigella, Campylobacter, ентероінвазивними і ентерогеморагічними E.сoli, Yersinia, Сlostridium, Giardialamblia, S. aureus, Entamoebahistolytica та іншими. [ . . . ]

Неврологія

40-44 стр. Когнітивні прояви хронічних розладів мозкового кровообігу у хворих з фібриляцією передсердь і цукровим діабетом
С.М. Стаднік, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
Фібриляція передсердь (ФП) і цукровий діабет (ЦД) є одними з важливих факторів ризику розвитку судинної патології головного мозку. Для пацієнтів з цими нозологіями характерне поширення хронічних форм розладів мозкового кровообігу. Дослідження останніх років дають відомості про достовірний зв’язок між наявністю ФП, ЦД та ризиком виникнення судинної деменції. [ . . . ]

Фармакотерапія

45-48 стр. Роль Корвитина в профилактике реперфузионного синдрома

Реперфузионный синдром (РС) – это синдром, возникающий вследствие возобновления кровотока (т. е. реперфузии) в ишемизированном участке органа: миокарда – при остром инфаркте, коронарной недостаточности; мозга – при остром инсульте и др. РС при инфаркте миокарда клинически проявляется значительным увеличением интенсивности повреждения сердечной мышцы сразу же после возобновления коронарного кровообращения. Вследствие этого состояние больного резко ухудшается. Минимальная продолжительность ишемии, после которой возникает выраженый РС, составляет 40 минут. [ . . . ]

Клінічні рекомендації

49-51 стр. Особенности катетеризации вен у больных с инъекционной наркотической зависимостью (15-летний опыт)
Г.Н. Пивоваров, Черниговская городская больница № 2
В последние годы увеличилось количество пациентов с инъекционной наркоманией. Одной из проблем у этой категории больных является трудность (невозможность) пункции и/или катетеризации периферической вены. По данным литературы, это обусловлено склерозированием поверхностных вен в связи с постоянными инъекциями наркотических препаратов, что приводит к необходимости катетеризации центральной вены. Проведение же катетеризации центральных вен нередко затрудняется из-за наличия свищевых ходов, деструкции, рубцевания и гнойно-септических изменений в типичных местах пункции вены (вследствие неоднократных инъекций наркотиков кустарного производства), а также особого психоневрологического статуса этой категории пациентов. [ . . . ]

Інформація

52-55 стр. Про проведення IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф

31 березня – 1 квітня 2016 року у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика відбувся IV з’їзд спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф відповідно до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України на 2016 рік. [ . . . ]
56 стр. Сравнительное исследование применения внутривенного парацетамола и внутривенного трамадола для обезболивания после лапаротомии

Боль в периоперационный период является одним из важных факторов, определяющих быстрое и успешное восстановление после хирургического вмешательства. Для послеоперационного обезболивания применяют различные средства (опиоды, нестероидные противовоспалительные средства), но, к сожалению, многие из них имеют побочные эффекты. Целью исследования, проведенного M. Shahid и соавторами, была оценка эффективности, безопасности и влияния на гемодинамическую стабильность таких препаратов, как парацетамол и трамадол для внутривенного применения. [ . . . ]