Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 2 (86) ‘ 2017

Актуально

5-7 стр. Перспективи молодого науковця в Україні та за кордоном
І.О. Франкова, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Резюме: У статті розглянуто сучасні вимоги до молодих науковців, а також проаналізовано діяльність українських та міжнародних організацій, що сприяють становленню майбутніх фахівців у галузі психіатрії. Ключевые слова: психіатрія, науковець, психіатр, аспірантура. [. . . ]

Зарубіжний досвід

42-45 стр. Практичні рекомендації з лікування нейропатичного болю

Резюме: У статті проаналізовані дані доступних практичних керівництв з лікування нейропатичного болю за допомогою опитувальника AGREE II з акцентом на методологічну якість практичних керівництв та узгодженість рекомендацій. Ключевые слова: нейропатичний біль, больовий синдром, лікування болю, знеболювальні препарати. [. . . ]

Клінічні дослідження

48-51 стр. Структурно-функциональное состояние вещества головного мозга у пациентов с когнитивными расстройствами на фоне фибрилляции предсердий
С.Н. Стадник, Военно-медицинский клинический центр Западного региона, г. Львов
Резюме: Представлены результаты исследования, в соответствии с которыми доказано, что у пациентов с ФП существует значимая связь между особенностями когнитивных показателей и характеристиками структурных изменений вещества головного мозга. Анализируя изменения КТ у пациентов с когнитивной дисфункцией на фоне ФП и пациентов без когнитивных расстройств, можно сделать заключение, что у пациентов с когнитивными расстройствами отмечаются более выраженные изменения со стороны ликворосодержащих и субарахноидальных пространств. Ключевые слова: фибрилляция предсердий, когнитивные расстройства, вещество головного мозга. [. . . ]
52-56 стр. Сердечно-сосудистая безопасность целекоксиба, напроксена и ибупрофена при лечении артритов

Резюме: В статье представлены результаты исследования эффективности целекоксиба в сравнении с двумя неселективными нестероидными противовоспалительными препаратами - напроксеном и ибупрофеном. Подтверждено, что целекоксиб в умеренных дозах не уступает напроксену и ибупрофену по кардиоваскулярной безопасности. Кроме того, в группе лечения целекоксибом реже, чем в группах сравнения, возникали желудочно-кишечные осложнения и реже, чем в группе приема ибупрофена, регистрировались ренальные побочные эффекты. Ключевые слова: целекоксиб, напроксен, ибупрофен, артрит, нестероиды. [. . . ]
58-61 стр. Ефективність прегабаліну в лікуванні хронічного болю у нижній частині спини, що супроводжується болем у нижніх кінцівках

Резюме: У статті наведено результати проспективного обсерваційного неінтервенційного дослідження впливу прегабаліну на сон, біль, функції та стан здоров’я дорослого населення з хронічним болем у нижній частині спини. Показано, що комбінована терапія прегабаліну з іншими протибольовими засобами дає значно кращі результати: зменшується вплив болю на сон та загальний рівень болю. Покращення сну призводить до підвищення рівня працездатності та вищих показників стану здоров’я, а також до значного покращення якості життя пацієнтів із хронічним поперековим болем. Ключевые слова: прегабалін, біль у нижній частині спини, біль у попереку, протибольові засоби. [. . . ]

Лекція

21-25 стр. Розлад із дефіцитом уваги і гіперактивністю
Є.І. Суковський, «Освітньо-соціально-культурний центр» на базі КЗ ЛОР «Львівська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат Марії Покрови», м. Львів
Резюме: Сім’я, в якій живе дитина з РДУГ, має ряд особливостей, до яких вона повинна пристосуватись. Тож, у статті зазначені загальні рекомендації таким родинам, також поради щодо допомоги у стосунках таких дітей з однолітками і поради щодо поведінкової терапії, в основі якої лежить заохочення та покарання. Ключевые слова: РДУГ, дефіцит уваги, неслухняність, гіперактивність, неуважність. [. . . ]

Огляд

8-9 стр. Новое в эпилептологии

Резюме: Вниманию читателей представлены особенности терапии эпилепсии среди пожилых пациентов. Рассмотрены также результаты исследования пациентов с гипермоторной эпилепсией с использованием новых критериев диагностики. Ключевые слова: эпилептология, эпилепсия, гипермоторные припадки, парасомния. [. . . ]
10-12 стр. Вальпроаты в лечении биполярного аффективного расстройства

Резюме: Нормотимические препараты играют важную роль в терапии БАР, поскольку они эффективно снижают риск возникновения и тяжесть рецидивов. Рассмотрены наиболее действенные препараты для лечения мании, биполярной депрессии и смешанных аффективных состояний. Ключевые слова: биполярное аффективное расстройство, вальпроаты, психиатрия, мания, депрессия. [. . . ]
14-16 стр. Синдром беспокойных ног: современные подходы к терапии

Резюме: В статье представлены этиология, особенности диагностики, а также медикаментозной и немедикаментозной терапии синдрома беспокойных ног. Особое внимание в лечении СБН уделено такому препарату, как прамипексол, который проявил себя как эффективное средство против заболевания. Ключевые слова: синдром беспокойных ног, неврология, прамипексол, дефицит железа. [. . . ]
18-20 стр. Фізична активність як немедикаментозний метод допомоги пацієнтам із розлами спектра шизофренії
Ю.А. Крамар, ТМО «ПСИХІАТРІЯ», м. Київ
Резюме: У статті наведено результати досліджень ефективності фізичної активності в лікуванні шизофренії. Доведено, що активний спосіб життя є альтернативним методом лікування розладів спектра шизофренії, внаслідок чого значно покращується загальний стан, самопочуття та якість життя в цілому. До того ж під час активної фізичної діяльності поліпшуються когнітивні функції. Ключевые слова: шизофренія, психічні розлади, когнітивні функції, спорт, фізичні навантаження. [. . . ]

Практика

27-30 стр. Болевые синдромы в неврологии: возможности биорегуляционного подхода
С.В. Попович, Е.В. Рыбка, ООО «Украинская академия биологической медицины», г. Киев
Резюме: Применение биорегуляционного подхода позволяет вывести терапию болевых синдромов на уровень, соответствующий современным знаниям патофизиологии данных процессов, что обеспечивает более физиологический многоцелевой подход, а не только однонаправленную блокаду или подавление реакции. Рассмотрены результаты эффективности применения Спаскупрель и Траумель С при рефлекторных мышечно-тонических болевых синдромах. Ключевые слова: неврология, боль, лечение боли, Спаскупрель, Траумель С, мышечно-тоническая боль. [. . . ]
31-36 стр. Тикозні розлади: особливості діагностики та терапевтичні стратегії
І.А. Марценковський, К.В. Дубовик, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ; М.-Т. С. Павленко, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ
Резюме: У статті розглядається клінічна типологія та діагностичні критерії тикозних розладів, особливості диференційної діагностики та терапії тиків. Представлено лікарські засоби, які рекомендовані для лікування тикозних розладів у країнах Європейського Союзу. Ключевые слова: тики, синдром Туретта, психотерапія, гіперкінетичний розлад. [. . . ]
37-40 стр. Инсомнии в неврологической практике: возможности и критерии выбора лекарственного средства нового поколения
С.Г. Бурчинский, ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев
Резюме: Представлено действие залеплона как препарата выбора в лечении инсомний при различных формах неврологической патологии. Поданы основные клинические эффекты и особенности действия препарата, а также клинико-фармакологические преимущества препарата в аспекте его эффективности и безопасности в сравнении с другими, часто назначаемыми снотворными средствами. Ключевые слова: инсомния, неврология, нарушения сна, снотворные препараты, залеплон. [. . . ]

Дайджест

46 стр. Прегабалін у лікуванні нейропатичного болю

Ведення пацієнтів із хронічним болем є однією із актуальних проблем сучасності. За даними європейських досліджень, близько 18 % від усієї популяції відчувають хронічний біль помірної або важкої інтенсивності (Breivik et al., 2006). При цьому слід враховувати, що скарги на біль є однією із головних причин візиту до лікаря. Біль негативно впливає на якість життя та призводить до значного зниження соціального функціонування. [. . . ]