Журнал «Раціональна фармакотерапія» № 3 (36) (Актуальні питання фармакотерапії в кардіології) ‘ 2015

Кардіологія

9-14 стр. Корекція та лікування помірних когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію
С.С. Боєв, к.мед.н., доцент, М.Я. Доценко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, І.О. Шехунова, к.мед.н., доцент, В.О. Дєдова, к.мед.н., асистент, Л.В. Герасименко, к.мед.н., асистент, кафедра кардіології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Останні роки XX століття характеризувалися значними змінами вікової структури населення. Істотно збільшилася частка осіб літнього та старечого віку – тенденція до старіння населення світу зберігається. У процесі старіння в головному мозку відбуваються закономірні інволютивні зміни, результатом яких є ослаблення концентрації уваги та пам’яті. В нормі ці зміни виражені помірно, проте, окрім фізіологічних змін, старіння часто супроводжується хронічними захворюваннями різних систем організму, особливо серцево-судинної, які призводять до когнітивних порушень. [ . . . ]
32-42 стр. Применение моксонидина при ведении пациентов с артериальной гипертензией и сопутствующими метаболическими нарушениями

Основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности населения во всем мире является артериальная гипертензия (АГ), распространенность которой продолжает увеличиваться, ежегодно унося миллионы жизней. Целевыми значениями артериального давления (АД) принято считать показатели  [ . . . ]
43-48 стр. Влияние α-липоевой кислоты на окислительный стресс у пациентов с острым коронарным синдромом

Во всем мире ишемическая болезнь сердца является наиболее частой причиной смерти. Каждый шестой мужчина и каждая седьмая женщина в Европе умирают от инфаркта миокарда (МЗ Украины, 2014). Поэтому поиск эффективных подходов к лечению пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) и профилактике этого заболевания – одна из первоочередных задач здравоохранения. Известно, что в патогенез острого коронарного синдрома непосредственно вовлечена дестабилизация атеросклеротической бляшки. Разрыв бляшки с тромбозом и вазоспазмом является одной из наиболее значимых причин ОКС (Fuster et al., 1992). [ . . . ]
49-57 стр. Фармакологическое взаимодействие: краткий справочник

Фармакологія

5-8 стр. Феномени резистентності до діуретиків та рикошету: причини, механізми та шляхи подолання
О.М. Радченко, д.мед.н., професор, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Діуретики належать до найчастіше вживаних груп медикаментів. Вони збільшують об’єм виділеної сечі, посилюють екскрецію натрію, впливають на ренін-ангіотензин-альдо­стеронову систему. За даними доказової медицини, діуретики рекомендовані для постійного застосування пацієнтам із низкою хвороб, насамперед із артеріальною гіпертензією та серцевою недостатністю. [ . . . ]
20-23 стр. Комбінації антигіпертензивних лікарських засобів: клініко-фармакологічний аспект
Л.І. Казак1, д.мед.н., професор, М.І. Загородний2, д.мед.н., доцент, А.М. Дорошенко1, к.мед.н., асистент, В.Ю. Дяченко1, к.мед.н., доцент, Н.Д. Реплянчук3, лікар-офтальмолог вищої категорії, 1кафедра фармакології, 2кафедра внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 3Вузлова лікарня № 1 станції «Дарниця» Південно-Західної залізниці, м. Київ
Більше 30% населення України страждає на артеріальну гіпертензію (АГ), яка спричиняє 51% смертей від інсульту і 45% – від ішемічної хвороби серця (ІХС). Головне завдання лікування при АГ – досягнення та підтримка цільового рівня артеріального тиску (АТ). В Україні тільки у 19% пацієнтів, що лікуються, досягнуто цільового рівня АТ (L ≤ 140/90 мм рт. ст.). [ . . . ]
28-31 стр. Фармакокинетика ацетилсалициловой кислоты: мысли и факты
Н.В. Бездетко, д.мед.н., профессор кафедры фармакоэкономики Национального фармацевтического университета, г. Харьков
Задача врача при проведении фармакотерапии – добиться желаемого эффекта и при этом обеспечить условия для минимального проявления побочных реакций на лекарственные препараты. Чтобы терапия была рациональной – максимально эффективной и максимально безопасной – врач должен четко понимать особенности механизма действия, фармакодинамики и фармакокинетики лекарств, которые он назначает. Это положение относится ко всем без исключения лекарствам, в том числе к такому хорошо знакомому каждому препарату, как ацетилсалициловая кислота (АСК). [ . . . ]

Пульмонологія

15-19 стр. Сучасні проблеми наукового обґрунтування патогенетичних особливостей розвитку бронхіальної астми у дитячому віці
О.О. Клекот, к.мед.н., асистент кафедри, О.О. Яковлева, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова
Бронхіальна астма (БА) сьогодні розглядається як мультикомпонентне захворювання, в основі якого лежить системне запалення, ремоделювання дихальних шляхів та бронхіальна гіперреактивність. Великий вплив на розвиток астми має внутрішньоутробний розвиток дитини. Вважається, що під час пренатального періоду імунна система плода дуже вразлива й особливо чутлива щодо негативного впливу будь-яких факторів, які надалі можуть призвести до розвитку дитячої БА. Саме в пренатальному періоді активний захист від таких факторів ризику, як куріння матері та вплив мікробних субстанцій зовнішнього середовища, а також дотримання матір’ю дієти можуть бути ефективними заходами профілактики розвитку БА. [ . . . ]

Безпека лікарських засобів

24-27 стр. Контроль за безпечним застосуванням лікарських засобів у Тернопільській області
К.А. Посохова, д.мед.н, професор, керівник Тернопільського регіонального відділення Державного експертного центру МОЗ України, О.М. Олещук, д.мед.н, професор, відповідальна за фармаконагляд у Тернопільській області, Л.М. Матюк, головний терапевт Департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА
Перед вітчизняною охороною здоров’я стоїть чимало проблем, що потребують нагального розв’язання. Однією з них є ефективне та безпечне застосування лікарських засобів (ЛЗ). Сучасні ЛЗ мають багатогранну активність, що дає змогу успішно використовувати їх для лікування численних захворювань, але водночас може стати причиною розвитку різних за проявом і ступенем тяжкості побічних реакцій (ПР) та ускладнень. Залишається недостатньо вивченим питання відсутності ефективності (ВЕ) ЛЗ, яка може бути пов’язана як з генетично зумовленими особливостями реакції організму на ЛЗ, так і, здебільшого, з їх неналежною якістю. Існує багато чинників, які збільшують ризик побічних реакцій на лікарські засоби (ПР ЛЗ). [ . . . ]