Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 5 (94) ‘ 2016

Огляд

5-13 стр. Современные стандарты терапии инвазивных микозов у пациентов с онкогематологическими заболеваниями
Е.С. Филоненко, врач-гематолог, отделение онкогематологии, И.А. Крячок, д.м.н., профессор, зав. н/и отделением химиотерапии гемобластозов и адъювантных методов лечения. Национальный институт рака, г. Киев
Несмотря на бурное развитие диагностических методик и появление современных противомикробных препаратов, диагностика и лечение инвазивных микозов (ИМ) остается сложной клинической задачей. Данные мировой литературы свидетельствуют о росте количества ИМ, особенно у пациентов с иммуносупрессией (после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК), трансплантации органов, получавших химиотерапию или другое иммуносупрессивное лечение, находящихся в отделениях интенсивной терапии). Трудности и несвоевременность морфологических и микробиологических методов идентификации возбудителя, отсутствие высокочувствительных и высокоспецифических лабораторных тестов, низкая настороженность врачей обусловливают слишком позднюю диагностику ИМ, а соответственно, и отсроченное начало лечения. Все это приводит к тому, что ИМ по-прежнему характеризуются тяжелым течением и высокой смерт­ностью. [ . . . ]
14-22 стр. Єрсиніоз
В.П. Малий, д.м.н., професор, зав. кафедри інфекційних хвороб. Харківська медична академія післядипломної освіти
Єрсиніоз (лат. Yersiniosis, син. – кишковий єрсиніоз) – широко поширена інфекційна хвороба з аліментарним механізмом інфікування, що спричинюється мікроорганізмом роду Єрсинія (Yersiniа), характеризується полігістальністю, а клінічно – гострим початком, лихоманкою, інтоксикацією, переважним ураженням травної та опорно-рухової систем, екзантемою, схильністю до затяжного рецидивного та хронічного перебігу. [ . . . ]

Оригінальні дослідження

23-28 стр. Оценка иммунного статуса у детей с расстройствами аутистического спектра, ассоциированными с генетическим дефицитом фолатного цикла
Д.В. Мальцев, к.м.н., зав. лабораторией иммунологии и молекулярной биологии. Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца
На сегодняшний день утвердились представления о генетической гетерогенности расстройств аутистического спектра (РАС) у детей. Генетически детерминированный дефицит ферментов фолатного цикла рассматривается как одна из причин развития этого тяжелого и распространенного психического нарушения у детей, однако механизм указанной связи, равно как и ассоциация с рядом дополнительных клинических проявлений широкого фенотипа болезни, до сих пор не нашли исчерпывающего объяснения. [ . . . ]

Погляд фахівця

30-33 стр. Застосування комбінованого препарату Полідекса з фенілефрином для місцевого лікування хворих на риносинуїти
Б.Н. Біль, к.м.н., доцент, керівник Київського міського центру ендоскопічної риноларингології, кафедра оториноларингології. Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, головний отоларинголог Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації, заслужений лікар України, А.М. Назаренко, А.С. Кушнір, М.О. Овсієнко
Запальні захворювання порожнини носа та навколоносових пазух є чи не найпоширенішою (17-25%) патологією ЛОР-органів. Причому їх частота за останні роки має тенденцію до збільшення, щорічно кількість хворих зростає в середньому на 1,5-2%. Спостерігається зростання кількості так званих змішаних запально-алергічних форм риносинуїтів, що пов’язано як з погіршенням екологічних умов, так і зі зниженням місцевої і загальної імунологічної реактивності, посиленням алергізації організму, вірулентністю патогенної мікрофлори з розвитком її полірезистентності внаслідок нераціонального використання антибіотиків. [ . . . ]
34-36 стр. Зміни імунологічних показників при активному туберкульозі легень та можливість їх корекції
О.В. Пликанчук, к.м.н. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Туберкульоз (ТБ) був і, на жаль, досі лишається глобальною проблемою не лише в Україні, а й у світі. Однією з головних причин несприятливої епідеміологічної ситуації з ТБ в багатьох країнах світу є зростання мульти- та розширеної резистентності мікобактерій туберкульозу (МБТ) до антимікобактеріальних препаратів (АМБП), що робить дане захворювання широкомасштабним. У 2014 р. на згадану недугу у світі захворіло 9,6 млн осіб та померло 1,5 млн. У 2013 р. в нашій країні на активний ТБ захворіли 30 819 тис. чоловік (67,9 випадку на 100 тис. населення). При цьому у 2013 р. у світі було зареєстровано 136 412 випадків захворювання на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) і туберкульоз із розширеною медикаментозною резистентністю (РРТБ), дві третини з яких – в таких країнах, як Індія, Росія, Південно-Африканська Республіка та Україна. Зокрема, в Україні у 2013 р. спостерігалось 10 585 випадків МРТБ та 1 006 – РРТБ, а у 2012 р. рівень першого показника становив 7 615. [ . . . ]

Профілактична медицина

37-43 стр. Химиопрофилактика рака: что может аспирин?
А.Б. Бизунков, к.м.н. кафедра отоларингологии Витебский государственный медицинский университет (Республика Беларусь)
Решение начать химиопрофилактику рака, например, рака молочной железы с применением тамоксифена или ралоксифена, а также рака шейки матки противовирусными вакцинами, как правило, дается пациенту нелегко. Нет ничего проще, чем употреблять для предупреждения канцерогенеза обычный аспирин, являющийся без преувеличения одним из самых популярных лекарств в мире. Сообщений о его противораковом действии в последние десятилетия появилось немало и в строгих научных изданиях, и в популярной медицинской прессе. Никаких мучительных решений не требуется, и цена вопроса несопоставимо ниже, хотя надо отметить, что аспирин никогда не имел официального разрешения к применению с этой целью. Более чем сто лет использования препарата в медицинской практике привели к шокирующему результату, и мы должны сегодня честно сказать: полный спектр биологических эффектов аспирина неизвестен. [ . . . ]

Дерматоонкологія

44-45 стр. Дерматоскопічні особливості актинічного кератозу
О.О. Ошивалова, к.м.н. ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Актинічний кератоз (АК; сонячний кератоз, сенільний кератоз) – епідермальне ураження шкіри, що характеризується локальною інтраепідермальною атипією кератиноцитів на відкритих ділянках тіла, що зазнають впливу ультрафіолетового опромінення (УФО). В даний час ведуться дебати, класифікувати АК як передракове захворювання чи як початкову стадію плоскоклітинного раку шкіри (ПКРШ). Епідеміологічні дані, які оцінюють частоту безпосереднього регресу АК або частоту прогресії АК в інвазивний ПКРШ, різнопланові. Опубліковані результати спостереження за пацієнтами з АК протягом року свідчать про варіювання показника прогресії від 0,025 до 20% на рік на 1 вогнище ураження. Однак відомо, що в 60% випадків ПКРШ передував АК, а в 97% вогнищ ПКРШ на ділянках шкіри, які пошкоджені сонячним опроміненням, виявляють гістологічні ознаки супутнього АК. [ . . . ]

Події

46-48 стр. Київські дерматологічні дні 2016: весняний симпозіум

Українська академія дерматовенерології (УАДВ) з року в рік продовжує освітницьку програму для лікарів-дерматовенерологів, допомагаючи вітчизняним спеціалістам успішно інтегруватись у міжнародний професійний світ. Навесні – 26–27 травня 2016 р. – в Києві, в приміщенні готелю «Братислава» відбувся Весняний симпозіум Київських дерматологічних днів (КДД) під патронатом УАДВ. Наукова програма заходу, як завжди, була насичена, динамічна та максимально наближена до потреб практикуючих лікарів згаданої спеціальності. [ . . . ]

Дослідженнями доведено

50-52 стр. Ефективність небулайзерного методу доставки ліків у процесі терапії бронхіальної астми у дітей
В.Б. Сем’янчук, к.м.н., доцент кафедра дитячих хвороб післядипломної освіти. ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Поширеність бронхіальної астми (БА) серед дитячого населення продовжує зростати. У зв’язку з низькою прихильністю пацієнтів та їх батьків до базової терапії БА продовжують реєструвати випадки захворювання з неконтрольованим перебігом. В Україні надалі побутує страх перед інгаляційними глюкокортикостероїдами (іГКС) та дозованими інгаляторами (ДІ). Порушення техніки використання останніх часто призводить до зниження ефективності терапії та відмови від базової терапії у дітей молодшого шкільного віку. Натомість, більшість батьків позитивно відносяться до небулайзерної терапії, що варто враховувати, призначаючи лікування пацієнтам, хворим на БА. [ . . . ]

Некролог

58 стр. Екатерина Федоровна Чернушенко

18 июля 2016 г. ушла из жизни Екатерина Федоровна Чернушенко, талантливый ученый, прекрасный человек, одна из главных создателей иммунологической и аллергологической служб в Украине. [ . . . ]