Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 1 (90) ‘ 2016

Огляд

5-17 стр. Ізольований дефіцит IgA: епідеміологія, клініка, діагностика і лікування
Д.В. Мальцев, к.м.н., зав. лабораторії імунології та молекулярної біології Інституту експериментальної і клінічної медицини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
Ізольований дефіцит IgA – поширена у популяції імунодефіцитна хвороба, при якій в організмі людини відсутній або міститься в аномально малій кількості імуноглобулін класу А при нормальних інших параметрах імунітету, в тому числі гуморальної ланки. Хоча виявилося, що дефіцит IgA – не найпоширеніша імунна дисфункція у людей, як вважали раніше, однак ця імунодефіцитна хвороба, без сумніву, є наразі найбільш вивченою з-поміж інших малих імунодефіцитів. Клінічну картину складають рецидивні інфекційні епізоди, спричинені умовно-патогенною і опортуністичною мікрофлорою, алергічні, авто­імунні, імунозапальні та неопластичні ураження. [ . . . ]

Актуальна тема

18-23 стр. Патофизиологические причины развития критических состояний при воспалительных заболеваниях легких различного генеза
Л.Д. Тодорико, д.м.н., профессор,зав. кафедрой фтизиатрии и пульмонологии ВГУЗ «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы
Воспалительные заболевания бронхолегочной системы, вследствие механизмов развития патологических процессов, происходящих в организме больного человека, часто сопровождаются неотложными состояниями. К критическим состояниям следует отнести такие патологические процессы, которые повышают риск прогрессирования основного заболевания, могут привести к тяжелым осложнениям, резкому нарушению функций жизненно важных органов и обменных процессов. Это вызывает у врача обеспокоенность за сохранение жизни больного и обусловливает необходимость проведения интенсивной терапии или реанимационных мероприятий, что значительно повышает стоимость лечения такой категории пациентов. [ . . . ]

Погляд фахівця

24-27 стр. Амебиаз
В.В. Николов, кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией и курсом дерматовенерологии. Тернопольский государственный медицинский университет
Амебиаз (Amoebiasis; МКБ-10: A06) – антропонозное протозойное заболевание, вызываемое Entamoeba hystolytica, с большим диапазоном клинических проявлений – от бессимптомного носительства до тяжелых поражений нижнего пищеварительного (кишечного) этажа. [ . . . ]

Рекомендації

28-35 стр. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію»

Основною метою цього уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги (УКПМД) є створення єдиної комплексної та ефективної системи надання медичної допомоги пацієнтам з медикаментозною алергією (МА). За формою, структурою та методичним підходом щодо застосування вимог доказової медицини УКПМД відповідає вимогам «Методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини», затвердженої наказом МОЗ України від 28 вересня 2012 р. № 751, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 р. за № 2001/22313. [ . . . ]
36-46 стр. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма у дітей»

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма у дітей». Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 868 від 08 жовтня 2013 р. За критеріями поширеності, тяжкості перебігу, складності діагностики, терапії та реабілітації бронхіальна астма (БА) посідає провідне місце серед захворювань сторіччя. На цю патологію страждають до 300 млн мешканців планети. Показники захворюваності на БА варіюють у різних країнах та популяціях і становлять від 1 до 18%. У дітей цей показник коливається в межах 5–10% в популяції і залежить від віково-статевих характеристик. Встановлено, що у ранньому віці частіше хворіють хлопчики, ніж дівчатка (6 та 3,7% відповідно), однак у пубертатному віці частота захворюваності на БА стає однаковою. У віковому аспекті найбільша поширеність БА реєструється в шкільному віці. Висока захворюваність на БА у дітей характерна для промислових регіонів з несприятливою екологією. Так, БА частіше реєструється у мешканців міста, ніж села (7,1 та 5,7% відповідно). [ . . . ]

Нотатки клініциста

47-52 стр. Вирус Зика: основные положения

Вирус Зика передается человеку через укусы комаров. Наиболее распространенными симптомами заболевания, вызванного вирусом Зика, являются лихорадка, высыпания, боль в суставах и конъюнктивит. Болезнь обычно имеет легкое течение, длится от нескольких дней до недели. Тяжелые случаи заболевания, требующие госпитализации, встречаются редко. В мае 2015 г. Панамериканская организация здравоохранения (ПОЗ) выпустила предупреждение о первой подтвержденной Зика-вирусной инфекции в Бразилии. В результате вспышки в Бразилии появились случаи синдрома Гийена – Барре, рождения детей с врожденными дефектами, неблагоприятных исходов беременности. В ответ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) выпустил предупреждение (практические меры предосторожности уровня 2) для людей, путешествующих по регионам и странам, где продолжается передача вируса Зика. [ . . . ]

Дослідженнями доведено

53-57 стр. Доказательная база эффективности фитотерапии при остром бронхите
Peter Kardos Group Practice and Centre for Allergy, Respiratory and Sleep Medicine at Red Cross Maingau Hospital, Frankfurt am Main, Germany
Острый бронхит (ОБ) – это воспалительное заболевание трахеобронхиальной системы, клинически характеризующееся кашлем с выделением мокроты или без таковой. Wenzel et al. в обзоре, напечатанном в New England Journal, используют следующее определение: ОБ – это клинический термин, подразумевающий самоограничивающийся воспалительный процесс верхних дыхательных путей (ВДП), характеризующийся наличием кашля и отсутствием пневмонии. Тем не менее, согласно рекомендациям Американского общества торакальных врачей, острый кашель является также одним из основных симптомов катара верхних дыхательных путей (КВДП) – клинического синдрома, включающего заложенность, выделения из носа, постназальный затек, першение в горле, чихание и кашель, часто проявляющегося при различных инфекциях. [ . . . ]