Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 3 (Конференція «Захворювання дихальних шляхів») ‘ 2016

Огляд

6-9 стр. Пневмонії: сучасний погляд на стару проблему з позиції реалій сьогодення
Л.Д. Тодоріко, д.м.н., професор, зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології. ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
Незважаючи на те що весь історичний, соціально-свідомий шлях людства супроводжується таким захворюванням, як пневмонія, у ХХІ ст. ця недуга все ще залишається недостатньо вивченою проблемою. До сьогодні клінічні протоколи з діагностики та лікування пневмоній не задовольняють у повному обсязі потреби лікарів загальної практики. [ . . . ]

Лекція

10-16 стр. Помилки діагностики бронхіальної астми у дітей та сучасні підходи до визначення тяжкості загострення хвороби
О.М. Охотнікова, д.м.н., професор, зав. кафедри педіатрії №1. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Бронхіальна астма (БА) є одним з найпоширеніших хронічних захворювань дитячого віку з характерними для нашого часу особливостями: зміщенням його початку на більш ранній вік, тяжким перебігом дебюту захворювання у дітей перших років життя з розвитком генералізованих реакцій і навіть критичних станів з летальними випадками. БА у маленьких дітей часто одразу починається з розвитку тяжкого бронхообструктивного синдрому, який може бути не розцінений як БА, що призводить до неадекватної невідкладної та інтенсивної терапії, а надалі – до неправильного превентивного лікування наступних загострень хвороби. [ . . . ]

Погляд фахівця

18-22 стр. Туберкульоз у медичних працівників – актуальна професійно зумовлена патологія
С.В. Зайков, д м.н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, О.П. Литвинюк, ДУ «Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова»
Туберкульоз (ТБ) залишається актуальною проблемою для суспільства та системи охорони здоров’я більшості країн світу і сьогодні. Так, мікобактеріями туберкульозу (МБТ) інфікована приблизно третина населення Землі, і кожну секунду виникає новий випадок інфекції. У 2014 р. 9,6 млн людей захворіли на ТБ та 1,5 млн – померли від нього. При цьому останніми роками зростанню захворюваності на ТБ та смертності від нього у світі сприяє епідемія ВІЛ-інфекції, а також множинна лікарська стійкість МБТ. Серед причин смертності від інфекційних хвороб ТБ належить друге місце після ВІЛ-інфекції. [ . . . ]

Клінічний випадок

24-27 стр. Диагностические и патогенетические характеристики кистозной гипоплазии легких
В.С. Крутько, д.м.н., профессор, П.И. Потейко, доцент, Э.М. Ходош, к.м.н., доцент, президент Украинской респираторно-терапевтической ассоциации, И.В. Лаптий *. Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьковская городская клиническая больница №13, Харьковская городская студенческая больница*
Понимание, которое мы ожидаем от изучения пороков развития легких, выражается в виде законов или принципов, позволяющих развить эту сложную диагностическую проблему клинической медицины. До 60-х годов ХХ в. врожденные легочные пороки, которых около 30, рассматривались как казуистика. И в этом нет ничего удивительного, так как уровень диагностики, а соответственно, и экспериментальной клинической проверки, был довольно узок. В последующие годы, в связи с усовершенствованием методов диагностики и накоплением опыта хирургического лечения, было установлено, что аномалии бронхолегочной системы встречаются чаще, чем предполагалось ранее. Вместе с тем, по данным литературы, частота пороков легких колеблется от 1,5 до 50% и более. [ . . . ]

Рекомендації

28-53 стр. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Муковісцидоз»

Муковісцидоз (МВ) – це захворювання, яке широко поширене в усіх етнічних групах. В англомовній літературі вживається назва захворювання Cystic fibrosis (кістофіброз, кістозний фіброз), яка пов’язана з найбільш характерним морфологічним проявом захворювання. МВ є летальним спадковим захворюванням з автосомно-рецесивним типом успадкування. Частіше хворіє біле населення світу (в середньому 1:2 500–1:3 500 новонароджених з коливанням від 1:1 700 в Північній Ірландії і Данії до 1:40 000 у Фінляндії). У латиноамериканців МВ розповсюджений з частотою 1:5 000, у афроамериканців ця цифра становить 1:17 000, дуже рідко МВ зустрічається у представників монголоїдної раси. Різниця розповсюдження в залежності від статі несуттєва. [ . . . ]
55-66 стр. Кишенькове керівництво GINA з лікування і профілактики бронхіальної астми

За оцінками, на бронхіальну астму (БА) страждають 300 млн осіб по всьому світу. Вона є глобальною проблемою охорони здоров’я, оскільки вражає усі вікові групи населення, її частота зростає в багатьох країнах, що розвиваються; збільшуються витрати на лікування БА, а також тягар, обумовлений захворюванням, для пацієнтів та популяції загалом. БА досі лишається серйозною проблемою для системи охорони здоров’я і суспільства загалом, оскільки призводить до значної втрати працездатності, обтяжує життя членів сімей хворих, особливо БА в дітей. [ . . . ]
68-73 стр. Положення міжнародного консенсусу з алергології та ринології: фокус на риносинусити

Сукупність знань та нової інформації щодо такої поширеної проблеми, як риносинусити (РС), продовжує збільшуватись з року в рік. Користуючись загальновідомою базою данних PubMed, на запит «синусит» та «риносинусит» з 2000 по 2014 р. було знайдено 12 847 статей, і щороку кількість публікацій продовжує зростати. Крім згаданої величезної кількості статей щодо РС, існує значна варіабельність якості цих публікацій з точки зору доказової медицини, яка повинна бути основою сучасної практичної медицини; рівні її доказовості всім добре відомі. Саме через таку кількість статей та різноманітність рівня їх доказовості практикуючому лікарю складно зорієнтуватися щодо вибору адекватної тактики ведення пацієнтів з РС. [ . . . ]